Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Letištní terminál za 253 miliónů, to je jen začátek

Investice do brněnského letiště jsou jistě nezbytné a nepopírám reprezentativnost odbavovacího terminálu. Je však nutné doplácet na špatně nastavenou smlouvu o pronájmu letiště a platit za terminál i další finance?

 

Další z brněnských úletů se vám představuje v plné kráse.

Hned na úvodu se přiznám, že nejsem ekonom. Přesto se po delších úvahách pustím do rozboru výhodnosti dodatku 3, jež rozšiřuje předmět pronájmu brněnského letiště o tuto významnou stavbu roku.

V roce 2006 byl vystavěn na tuřanském letišti nový odbavovací terminál Letiště Brno, který vyšel dle účetních podkladů na 253 192 121,48 Kč.

 

Reklama

Zdroj foto: http://foto.mapy.cz/

Jak se stanovuje výše nájemného?

Pro pochopení situace nyní musím vysvětlit způsob výpočtu výše nájmu za pronájem celého letiště, který vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi Jihomoravským krajem a akciovou společností LETIŠTE BRNO.

Výše nájemného se skládá ze součtu dvou položek ve smlouvě specifikovaných jako „složka nájemného I“ a „složka nájemného II“.

  • K nájemnému I dojdeme tak, že se spočítají roční účetní odpisy pronajatého odepisovaného majetku v daném roce a přičte se k nim DPH. Ve smlouvě je pak stanoveno, že tato částka nesmí být menší než 11 milionů plus DPH.

Důležitou poznámkou je, že tato minimální hodnota byla zvýšena na 11 milionů právě v roce 2006, když se rozšířil i předmět nájmu. Ke zvyšování hodnoty pronajímaného pozemku však dochází v průběhu let opakovaně, minimální výše nájmu však zůstává.

  • Nájemné II pak tvoří částka, kterou je třeba zaplatit každoročně na daních a dalších poplatkových povinnostech.

V praxi to může vypadat tak, že společnost Letiště Brno si vede účetní evidenci odepisování pronajatého majetku takovým způsobem, aby byla faktura za pronájem co nejnižší. Výsledky odpisu majetku pak předá Jihomoravskému kraji, a ten vystaví fakturu.

O nájmu jako takovém a o jeho konkrétní výši se rozepíši minimálně ještě jednou. Vraťme se nyní k letištnímu terminálu.

 

Odbavovací terminál – zaplacený daňovými poplatníky, strhávaný z nájemného

V dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu letiště Jihomoravský kraj pronajímá společnosti Letiště Brno „odbavovací terminál pro odlet cestujících a další stavební objekty a movité věci“.

V dodatku se píše: „Z důvodu právní a daňové jistoty v souladu s ustanovením čl. IX. Smlouvy tímto pronajímatel (rozuměj Jihomoravský kraj) výslovně udílí nájemci počínaje účinností tohoto dodatku souhlas, aby nájemce (rozuměj LETIŠTĚ BRNO a.s.) účtoval o pronajatém odbavovacím terminálu a ostatním pronajatém dlouhodobém majetku specifikovaném v článku I./1. a 2. tohoto Dodatku jako o pronajatém dlouhodobém majetku náležejícím do podniku letiště Brno/Tuřany a odepisoval tento majetek v souladu se závaznými právními předpisy včetně směrnic a pokynů, které je provádějí. … Pro účely účetní evidence a odepisování včleněného pronajatého majetku použije nájemce v souladu s příslušnými právními předpisy pořizovací cenu stanovenou pronajímatelem.“.

Z výše uvedeného pak vyplývá, že Jihomoravský kraj zaplatil kompletně veškerou činnost související s odbavovacím terminálem, následně jej přesunul prostřednictvím dodatku ke smlouvě do zbylého pronajmutého majetku soukromé společnosti, přičemž tato si jej zahrnula do účetnictví, potažmo odpisů, na základě kterých se určuje výše nájemného.

Nad běžností takovéhoto postupu bych ráda debatovala.

 

Výše pořizovací ceny odbavovacího terminálu

Odbavovací terminál se skládá ze dvou akcí:

  • výstavby odbavovacího terminálu Letiště Brno v celkové výši 250 483 194,48 Kč
  • odbavovacího terminálu Letiště Brno – interiéru v celkové výši 2 708 927,00 Kč

Hodnota odbavovacího terminálu tak byla stanovena na 253 192 121,48 Kč včetně DPH. Tyto částky jsem převzala z Účetních podkladů pro pronajímatele a jsou ke stažení zde.

 

Na závěr oslava

Každou takovouto investici je třeba řádně oslavit a otevření letištního terminálu, který se navíc stal stavbou roku 2007, náležitě zapít a zajíst. O catering se nám může postarat třeba společnost B.A.W.D.F s.r.o., jež je výlučným a jediným vlastníkem společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. Jak symbolické zakončení této čtvrtmiliardové zakázky.

 

Zdroj foto: http://www.bawdf.cz/catering-otevreni-noveho-terminalu.cgi

 

Jen ještě nezapomínejme na kyperského akcionáře společnosti B.A.W.D.F, a to společnost Mueron Jamay Limited. 🙂

Zdroj: bizbiz.cz