Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Proč je plán udržitelné mobility města Brna tak důležitý?

Plán udržitelné městské mobility  (PUMM) je strategický dokument, který pomůže zlepšovat život ve městě. Je zaměřen na oblast mobility, tedy pohybu pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilu či přepravy zboží.

Pokud se tvorba plánu mobility vezme za správný konec, může mít do budoucna tento strategický dokument podstatnou roli ve směřování města Brna v záležitostech dopravy. V Brně má na starosti pořízení plánu mobility Odbor dopravy. Z podnětů laické i odborné veřejnosti na veřejném projednání analytické části, které proběhlo 24. 3. 2015 však nevypadá, že by byl kvalitně zpracován. Alespoň ne jeho první – analytická část.

 Veřejné projednání plánu udržitelné městské mobility v Brně (24. 3. 2015) více foto

Plán udržitelné městské mobility je jednou z podmínek při získávání financí z dotačních titulů. Požaduje jej Evropská komise. Jsme v Česku, takže zřejmě nemusím zmiňovat to, že se k pořízení plánu mobility postaví každé město či obec jinak. Některé to udělá z povinnosti, aby plán mobility byl a mohlo dosáhnout na dotaci, některé to bere jako výzvu a příležitost vytvořit koncepční dokument – strategii, podle které bude dopravně plánovat v následujících letech.

Reklama

 Na konci března jsem byla na Ministerstvu dopravy na konferenci, na které zazněla právě dobrá myšlenka: „Pojďme dělat plány udržitelné městské mobility tak, aby to nebyly jen šuplíkové projekty, ale dokumenty, které nás posunou dál.“ 

Jednotlivými zástupci ministerstev bylo představeno, odkud bude možnost dotace čerpat a přibližně co který program bude obsahovat:

  • Ministerstvo dopravy – Operační program Doprava 2014 – 2020 a udržitelná městská mobilita (podpora městské drážní dopravy – tramvaje, trolejbusy), podpora nových tratí, rekonstrukce/modernizace stávajících tratí, podpora telematiky)
  • Ministerstvo životního prostředí – Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (programy na zlepšení kvality ovzduší a snížení hladiny zvuku, podpora i nemtorové mobility – bike and car sharing, osvětové programy)
  • Ministerstvo místního rozvoje – Integrovaný regionální operační program (možnost čerpat finance na cyklodopravu, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel + plnící a dobíjecí stanice, přestupní terminály pro veřejnou dopravu, aplikace moderních technologií v dopravě, řešení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, rozvoj zelené infrastruktury)

 

Konference Integrované plánování a plány udržitelné mobility v Praze (30. 3. 2015) – více foto

 

Jak pokračuje PUMM v Brně?

V současné době je první fáze – vyhodnocení připomínek k analytické části v komisích Rady města Brna a dle harmonogramu na webu http://www.mobilitabrno.cz/ by do 30. 6. 2015 měl být připraven koncept návrhové části, který bude veřejně prezentován 29. 9. 2015. Nejdůležitější část projektu je tedy ještě před námi a bude jen dobře, kdžy se do ní zapojí co nejvíce obyvatel města Brna.