Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Nabízí město Brno pod taktovkou primátora Onderky rovné příležitosti podnikatelům?

V červenci 2014 jsem zde psala článek o placení za skenování emailových zpráv. Mnozí nedokázali pochopit, proč obtěžuji úředníky tím, že si vyptávám korespondenci mezi úředníky, zastupiteli a soukromými investory. Já jen chtěla najít pravdu.


Celá kauza výstavby logistického centra Amazon je opředena rychlostí vyřizování záležitostí. Prostý občan, pokud si chce postavit dům a musí kvůli tomu nedejbože měnit územní plán, si pěkně dlouho počká. Stejně tak vyběhání povolení k otevření restaurační zahrádky zabere několik týdnů.

Přesto jsou investice, kvůli kterým jsou občané a drobní či střední podnikatelé odsouváni na druhou kolej. Přitom malé a střední podniky jsou pro Brno velmi důležité. Přesunem logistického centra dále na východ dojde k jednorázovému propuštění 1 500 zaměstnanců, což Brno pocítí. Nezaměstnaností se však pro tuto chvíli nechci zabývat.

Chci poukázat na privilegování firem ze strany vedení města - primátorem Onderkou a jeho náměstkem Oliverem Pospíšilem. A proto chcu, aby mělo město po volbách nastavena jasná pravidla a chcu, aby byly respektovány zákony.

Verbální prioritou Brna je Otevřenost velikosti slona

V začátku je třeba uvést, že přibližně prvních 5 měsíců se jak v korespondenci, tak v oficiálních úředních dokumentech vůbec nekomunikovalo, že se jedná o příchod společnosti Amazon. Město Brno se po vzoru svých verbálních priorit B (bezpečí) R (rozvoj) N (nápaditost) O (otevřenost) rozhodlo jít cestou všech 4 priorit. Nápaditosti se meze nemají klást, a tak zástupci města přistoupili na krycí název výstavby logistického centra Amazon a přejmenovali ho na „Elephant“.


Dopis od jednatele a majitele společnosti CTP (Bor Logistic) Remona Vose náměstkovi primátora Oliverovi Pospíšilovi (ČSSD)

Reklama

Vyjádření ÚMČ Brno-Černovice k žádosti společnosti CTP (Bor Logistic) ve věci souladu s územním plánem města Brna (14. 10. 2014)

 

Z červencové dokumentace pak vyplývá, že mezi společností CTP a městem panuje dohoda o tom, že platba za pozemky bude vyplacena až po právoplatném stavebním povolení. Když jsem se o tomto bavila s několika lidmi, sdělili mi, že jde o běžnou praxi. Nicméně mi stále vyvstává na mysli, zda není tento postup jednostranně výhodný.

V průběhu podzimu se pak rozběhlo oznámení záměru výstavby logistického centra (proces EIA), na prosincovém zasedání zastupitelstva města pak byla schválena smlouva o budoucím prodeji pozemků, v níž zastupitelé zavázali soukromou společnost, že uzavře smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic sloužící k výkupu a převodu pozemků pro výstavbu dálničního sjezdu (více níže). Mezi městem Brnem a soukromou společností CTP proběhlo několik dalších jednání …

 

Běžná praxe ve věci změn územního plánu Brna

Co je důležité zmínit, je vztah Odboru územního plánování a rozvoje a jednotlivých městských částí. Běžnou praxí je, že pokud vy jako občan chcete pronajmout či koupit městský pozemek, na kterém máte postaven třeba zahradní domek, vyjadřuje se k tomu nejprve zastupitelstvo městské části, které k vyjádření bývá vyzváno majetkovým odborem, či ve věci územního plánování Odborem územního plánování a rozvoje, kterému šéfuje magistra inženýrka Leopoldová (proslula například převzetím květiny od náměstka pro územní plánování Ládi Macka za to, že protlačila do Aktualizace územního plánu jeho na černo postavenou chatu).

Mgr. Ing. Leopoldová těsně po schválení aktualizace s květinou od Ládi Macka se zpracovatelem Aktualizace Územního plánu města Brna Ing. arch. Hladíkem (17. 6. 2014). Náměstek v tuto chvíli ještě netušil, že legalizaci jeho černé stavby shodí soud.

Ve věci výstavby logistického centra Amazon se však od běžné praxe nutně muselo upustit a v odůvodnění úpravy směrné části Územního plánu města Brna se píše následující …

 … nebo-li „trhněte si milé městské části, stejně vám Statut města Brna nepřipisuje téměř žádné pravomoce a buďte rádi, že jsme vám změnu směrné části územního plánu dali alespoň na vědomí“.

A tak Odbor územního plánování a rozvoje pod taktovkou vedoucí Leopoldové, bez jakéhokoliv vyjádření městské části, provedl úpravu směrné části – posunul hranice návrhových ploch smíšených a ploch pro průmysl, dále ploch pro ostatní městskou zeleň a plochy komunikace a místního prostranství a napřímil koncový úsek navrhované trasy vlečky. Ještě je tedy čekala změna využití pozemků, aby tam Amazon vůbec mohl stát.

K této fázi bych mohla přidat osobní zkušenost, kdy se ke studii, na základě které se směrná část územního plánu předělávala, mohla vyjadřovat do 7. 1. 2014 i veřejnost. V rámci sdružení Čisté Tuřany jsem si studii vyžádala a zpřístupnila na webu. Toho 7. 1. 2014 mi volali magistrátní úředníci s dotazem, zda se k tomu budeme vyjadřovat, nebo to mohou uzavřít, aby mohli směrnou část územního plánu vydat, že se se změnou územního plánu spěchá.

Osobně by mě zajímalo, jaká je průměrná doba vyřízení úpravy směrné části u obyčejných smrtelníků a ráda přijmu zpětné reakce. Ať nemusím posílat na úřad žádost o informaci. 🙂

 

Fáze zjištění, že CTP nemůže uzavřít smlouvu s ŘSD

I přes to, že se soukromá společnost snažila sebevíc, a vlastně i zástupci města, a úředníci, nedařilo se výstavbu logistického centra, respektive získání potřebných povolení uspíšit tak, jak bylo třeba.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města Brna v roce 2013 došlo k podmínění prodeje městských pozemků pro výstavbu Amazonu soukromé společnosti CTP odkupem jiných pozemků v režii CTP, a to pozemků pod plánovaným novým dálničním sjezdem u Černovické terasy (podmínka vlády z roku 2000). V podmínce stálo, že CTP pozemky vykoupí a předá je ŘSD, které to dosud nezvládalo, čímž by se po 14 letech oficiálně „začalo“ s výstavbou dálničního sjezdu napojeného přímo na Černovickou terasu.

Jenže zastupitelé si vynutili nerealizovatelnou podmínku, protože se zjistilo, že soukromá společnost CTP nemůže jen tak uzavřít smlouvu s ŘSD. Takže smůla. A přes to, že úplně, ale úplně a opravdu úplně poslední termín, kdy zastupitelé mohli říct Amazonu „vítej“ anebo „good bye“, byl stanoven na 31. 1. 2014, dostali zastupitelé možnost se rozhodnout ještě přinejmenším 3× a se změnou územního plánu vlastně 4×.

Zjištění, že smlouvu s ŘSD nelze uzavřít a současně ultimátum (jedno z mnoha) stanovené společností CTP na 31. 1. 2014.

Další z úplně posledních termínů možnosti vyjádření se zastupitelů k prodeji pozemků pro výstavbu Amazonu. Tentokrát dopis primátora Onderky jednateli společnosti CTP Vosovi. A realita? Pamatujete, jak namísto výpovědi smlouvy z prosince 2013 opakoval primátor neustále dokola, že se musí o dodatku č. 1 smlouvy hlasovat na každém zastupitelstvu (zřejmě do doby, než ho schválí)?

 

Kolika podnikatelům se v historii města podařilo vyvolat mimořádné zasedání zastupitelstva?

Většina soukromých společností si oproti městu nemůže „dovolit ztratit už ani jediný den“, a tak primátor Onderka svolal mimořádné zasedání zastupitelstva, na kterém se projednával pouze bod týkající se výstavby Amazonu.

Dopis od vedoucího právního oddělení společnosti CTP pana Zajíčka úředníkům, ve kterém žádá o mimořádné konání Rady městské části a zasedání Zastupitelstva města Brna.

 

 Dle předpokladu pana Zajíčka ze soukromé společnosti CTP Rada města Brna schválila Dodatek č. 1 smlouvy.

 

O tom, jak to s výstavbou logistického centra dopadlo a dopisy mezi zástupci přímo Amazonu, nikoliv CTP, zveřejním třeba příště. Z korespondence je patrné, jak v mnoha věcech mlžili jak zástupci města, tak soukromé společnosti. Třeba o zájmu samotné společnosti Amazon.

Nicméně tento článek má poukazovat na to, jak má město Brno v čele s primátorem Onderkou nastaveny rovnocenné podmínky pro podnikatele. Lze chápat, že určité dravosti je v dnešní době třeba. Je však třeba mít na paměti, že město má mít přesně definovaný strategický plán, stanoveny priority a současně také pravidla hry, podle kterých se postupuje.

A pokud je historicky dáno, že město je centrem kultury, Janáčka, vzdělanosti a vývojových technologií, a pro tyto byla vládním usnesením z roku 2000 vybudována Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa, má se strategie udržet, i kdyby přišlo na 10 zájemců o vybudování logistického centra Amazon. A to zejména do té doby, dokud se ve strategickém plánování neřekne: Ano, Brno již má funkční síť komunikací, máme vyřešeno znečištění ovzduší, potřebujeme také služby typu Amazon, a proto pro něj vyčleníme prostor.

A proto na základě zkušeností s celou kauzou Amazon a taky na základě zkušeností ze zastupitelstev, kterých jsem absolvovala nesčetně a sama jsem mnohdy navrhovala zařazení nových bodů na program (v MČ Brno-Tuřany), či rozšiřování možnosti vystupování občanů na velkém zastupitelstvu (viz můj návrh primátora Onderky, zastupitelů a tajemníka na cenu Zavřeno – účast na rozhodování) jsem se rozhodla kandidovat v letošních volbách do velkého zastupitelstva za Žít Brno a hodlám spolu s kolegy definovat jasná pravidla pro podnikatele a odstranit jejich zbytečnou šikanu a současně revidovat Statut města Brna tak, aby více fungovala spolupráce s městskými částmi a současně se jim v některých záležitostech zvýšili kompetence (více věcí v našem programu).