Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Něco shnilého na letišti brněnském

V březnu 2013 jsem se díky plánovanému vyhlášní nových ochranných pásem letiště Brno-Tuřany jala vyhledávat na internetu dokumenty týkající se stávajících ochranných pásem brněnského letiště a dalších předpisů. Čirou náhodou jsem narazila na dokumenty Jihomoravského kraje, ve kterých opakovaně odmítali poskytnout informace o výši pronájmu za letiště. S ohledem na to, že mě samotnou zajímalo, kolik kraj ve skutečnosti za pronájem inkasuje, poslala jsem si žádost o informaci s odhodhodláním získání několikamístné cifry.

Netušila jsem však, jakého kostlivce ze skříně tahám.

Žádost o informaci byla prostá. Jedna se týkala smlouvy o pronájmu a výsledků auditu,

  • 1. Kopii všech smluv mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s., a to včetně příloh a dodatků uzavřených k dnešnímu datu.
  • 2. Poskytnutí informace o tom, jakou formou proběhlo výběrové řízení k pronájmu letiště Brno-Tuřany.
  • 3. Poskytnutí výsledků auditu nájemního vztahu mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s., který vyplývá z „Výpisu usnesení ze 16. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 31. 3. 2009 v areálu Letiště Brno – Tuřany“, bodu programu č. 3.

druhá pak pětiletých programů rozvoje letiště a také jsem požadovala zaslat výhledovou studii:

  • 1. Kompletní spis týkající se Pětiletého programu rozvoje Letiště Brno – Tuřany na období 1. 5. 2009 – 30. 4. 2014, vč. všech aktualizací.
  • 2. Kompletní spis týkající se Výhledové studie letiště Brno-Tuřany (z roku 2000), vč. aktualizací.

Nedostala jsem ani jedno.

Reklama

Co se týče smlouvy o pronájmu letiště, Jihomoravský kraj mi poté, co obeslal všechny odbory a také ředitele společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. sdělil, že je smlouva jako celek chráněna obchodním tajemstvím.

V případě výběrového řízení na pronájem tak velkého majetku a v případě výsledků auditu nájemního vztahu, který požadovala Rada Jihomoravského kraje v roce 2009 se jedná o neexistující informaci.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí pětiletých programů rozvoje letiště byly pro změnu vyargumentovány tak, že se jedná o informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků, resp. byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, přičemž tato osoba povinnému subjektu výslovně sdělila, že s poskytnutím informací nesouhlasí.

A jako posledním důvodem pro neposkytnutí výhledové studie bylo to, že se jedná o informaci podřízenou ochraně práv třetí osoby k předmětu práva autorského.

Dalo by se říci, že jde o ukázkový případ pro studenty právnických fakult. Jihomoravský kraj postupem času vyčerpává všechny argumenty, které zákon o svobodném přístupu k informacím poskytuje. Nicméně na naší straně stojí veřejný zájem o právu na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, který Jihomoravský kraj do pronajatého letiště investuje i nadále. Z toho důvodu se mi dosud daří všechny nesmyslné argumenty prostřednictvím odvolání vyvracet. Kraj je tak nucen postupně informace vydávat.

Příští článek věnuji auditu a domluvě mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s. jakožto nájemcem, o tom, co může a nesmí kraj veřejnosti poskytnout.